DADES DEL PROPIETARI DE LA WEB:

RAÓ SOCIAL  
NIF  
ADREÇA POSTAL Carrer Monges, nº 2, 4- A, Palma
DIRECCIÓ
ELECTRÒNICA
info@roig-perello.com
TELÈFONS +34 677 862 766
REGISTRE
MERCANTIL
 
OBJECTE
PRINCIPAL
 

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Roig Perelló Abogados, S.L.P amb NIF i domicili social situat en Carrer Monges, nº 2, 4- A, Palma (ILLES BALEARS), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que Roig Perelló Abogados, S.L.P té previst realitzar:

TRACTAMENTS REALITZATS

Gestió de la
pàgina web
Finalitat: Tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina
web
Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de l’interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: No es preveuen
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen
Formulari
web
Finalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds
Termini de conservació:mentre es mantingui el consentiment prestat.
Base legítima: El consentiment de l’interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: Cap
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen
Gestió del
compliment
normatiu
Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del
compliment de la normativa a la qual està subjecta l’entitat
Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que
preescriguin les accions per a reclamar-li una possible responsabilitat
Base legítima: El compliment d’una llei
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Organismes i/o
administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les
obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, s’informa que la base
legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa
aplicable
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen
Accions
Comercials
Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i
prospecció comercial dels nostres productes i/o serveis
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de l’interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: Cap
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

DRETS DELS INTERESSATS

Roig Perelló Abogados, S.L.P informa els Usuaris que, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant el Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

 • Dret d’Accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d’aquests.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de Roig Perelló Abogados, S.L.P, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret al fet que es limitin els fins del tractament
  previstos de manera original pel responsable del tractament.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que es preveu en el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació d’aquests, dins del termini i en la forma escaient.
 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable.
 • Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de Roig Perelló Abogados.

Per a poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haurà de complir amb els següents
requisits:

 • Presentació d’un escrit a l’adreça Carrer Monges, nº 2, 4- A, Palma (ILLES BALEARS) (a l’atenció de Roig Perelló Abogados, S.L.P) o bé a través de correu electrònic per correu electrònic a info@roig-perello.com.
 • L’escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l’exercici haurà de complir els següents requisits legals:
 • Nom, cognoms de l’interessat i còpia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. En els excepcionals casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que li representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s’acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
 • Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en el qual se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d’un fitxer en concret, només la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se l’informarà de com ho pot fer i l’adreça a la qual ha d’enviar-ho. Mai se li donarà informació per telèfon.
  o Domicili a l’efecte de notificacions.
  o Data i signatura del sol·licitant.
  o Documents acreditatius de la petició que formula.
  o L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la
  sol·licitud.

Finalment, l’informem que Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

Roig Perelló Abogados, S.L.P ses compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, concorde al nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

Pel mer fet de visitar la web no queda registrat de manera automàtica cap dada de caràcter personal que identifiqui a un Usuari. No obstant això, existeix determinada informació de caràcter no personal i no identificable amb un Usuari concret que es recull i queda gravada en els servidors d’Internet de Roig Perelló Abogados, S.L.P (per exemple, tipus de navegador d’Internet de l’Usuari, sistema operatiu de l’Usuari, adreça IP des de la qual s’accedeix a les pàgines web) a fi de millorar la navegació de l’Usuari i la gestió de la web.

No obstant això, per a la utilització de determinats Continguts o Serveis, es podrà requerir de l’Usuari certs dades de caràcter personal. En aquest cas es proporcionarà a l’Usuari la informació necessària perquè, amb caràcter previ, pugui prestar el seu consentiment a fi de conducta al tractament de les seves dades de caràcter personal i els incorpori als corresponents fitxers titularitat de Roig Perelló Abogados, S.L.P.

L’usuari autoritza a Roig Perelló a conducta al tractament de les seves dades de caràcter personal i els incorpori als corresponents fitxers titularitat d’aquella. L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud dirigida a la direcció info@roig-perello.com o a l’adreça de l’empresa (carrer Monges, 2, 4t A, Palma). La sol·licitud haurà d’indicar el nom i cognoms de l’usuari, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del Document d’Identitat o passaport i indicació del dret que s’exerceix.